ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ HLAvně pro budoucí generace

Je jen na nás, v jakém městě budou žít naše děti. Chceme Brno čisté, přátelské a plné zeleně. Dodržíme závazek města snížit emise CO2 na území Brna o 40 % do roku 2030. Udržíme nastavené ekodotace a budeme pokračovat v adaptaci města na klimatickou změnu. K oblasti životního prostředí přistupujeme zodpovědně, naší vizí je udržitelný rozvoj města, a proto:

 • zachováme systém městských ekodotací a rozšíříme ho o podporu komunitních zahrad.
 • podpoříme zelené střechy, zachytávání dešťové vody a revitalizaci vnitrobloků.
 • dále rozvineme program Nové parky pro Brno a vytvoříme 50 nových parků.
 • budeme aktivně předcházet vzniku odpadu. Tam kde, se to nepodaří, budeme důsledně třídit a recyklovat. Odpad využijeme materiálově i energeticky.
 • budeme připravovat i realizovat další etapy přírodě blízkých protipovodňových opatření.
 • budeme bojovat proti popelnicovému smogu, upravíme kontejnerová stání, aby nehyzdila veřejný prostor.
 • podpoříme budování retenčních nádrží. Chceme, aby voda z nových parkovacích a dalších zpevněných ploch byla vsakována do okolních půdy. Chceme, aby v roce 2035 všechna parkoviště v Brně dokázala zasakovat dešťovou vodu.
 • rozšíříme množství veřejných toalet a zajistíme, aby se jednalo o místo, kam si lidé nebudou bát odskočit.
 • zlepšíme navigační systém k přírodním i kulturním památkám města, podpoříme komunitní akce v parcích a na nábřežích řek.
 • zastíníme dětská hřiště nejen plachtami, ale i zelení. Upřednostníme ve veřejném prostoru světlé barvy, které nebudou přispívat k oteplování města. Tam, kde to půjde, maximálně ozeleníme veřejný prostor. Využijeme popínavé rostliny, zelené travnaté pásy nebo květiny. 
 • budeme aktivně bojovat proti smogovým situacím. Chceme monitorovat prašnost při rekonstrukcích. Omezit chceme také vizuální a světelný smog. Podpoříme využívání tichého asfaltu a chytrého osvětlení.
 • podpoříme rozvoj psích luk a zajistíme dostatek sáčků na psí exkrementy.
 • ochrana zeleně musí být zohledněna již při výběrových řízeních při rekonstrukcích ulic a veřejného prostoru. Podpoříme využívání tzv. multikanálů, které nám zajistí sjednocení a prostor pro výsadbu zeleně. Stromy musí mít přednost před asfaltem, betonem a technickými sítěmi. Výjimky jsou možné jen v nejnutnějších případech.
 • radnice a veřejné instituce musí jít příkladem. Na těchto místech podpoříme bezobalové nákupy surovin a omezíme plasty. Podpoříme včelaření na střechách městských objektů. Podpoříme školy, které budou brát suroviny od lokálních farmářů.
 • podpoříme kvalitní péči o zeleň a biodiverzitu. Zajistíme v této oblasti kvalitní vzdělávání a vytvoříme zelenou ulici jako nástroj pro edukaci a předávání zkušeností v péči o městskou zeleň.
 • podpoříme ekozemědělství na městských pozemcích.
 • příměstské lesy musí obyvatelům Brna nabízet klid pro rekreaci. Vhodné jsou také pro lesní pedagogiku.
 • podpoříme výsadbu stromů i na soukromých pozemcích, pokud se jedná o veřejný prostor nebo předzahrádky a pokud s výsadbou bude souhlasit majitel pozemku.
 • podpoříme likvidaci černých skládek a aktivně budeme bojovat proti vzniku nových. 
 • podporujeme vybudování parku na Černovických terasách a zajistíme vhodné přírodní podmínky pro zdejší chráněné druhy ptáků a dalších živočichů.
 • začneme s revitalizací Holáseckých jezer.
 • využívání dešťové a šedé (vyčištěné odpadní) vody musí být standardem u nové výstavby.
 • vyčistíme koryta potoků a řek ve městě. Opravíme již existující vrty do třetihorních vod a zakonzervujeme je proti možné kontaminaci.
 • využijeme mapu osvitu i v kontextu snižování teploty města.
 • podpoříme nahrazení zábavní pyrotechniky jinými moderními formami světelné show (videomapping, dronová show, ohňostroje bez ran).
 • nový městský mobiliář chceme navrhovat z recyklovatelných materiálů, případně chceme využívat kreativních řešení ze starých použitých materiálů.
 • v okrajových městských částech podpoříme výsadbu větrolamů jako prostředku v boji proti větrné erozi a polétavému prachu. Zasadíme se o obnovu polních cest.
 • podpoříme domácí i centrální kompostování. 
X