Morální kodex koalice „Lidovci a Starostové“ pro komunální volby 2022 v Brně

Preambule

Koalice Lidovci a Starostové (dále jen „koalice“) tímto kodexem vyjadřuje vůli uplatňovat vůči všem zástupcům koalice nejpřísnější požadavky na výkon jejich veřejných funkcí jménem koalice, na dodržování právních předpisů i nepsaných pravidel morálky, s cílem předcházet protiprávnímu nebo neetickému jednání.

Pravidla kodexu

 1. Zástupce koalice je každý, kdo jménem koalice kandiduje na funkci člena Zastupitelstva města Brna nebo na jinou funkci, kterou by měl vykonávat jako zástupce koalice, jakož i ten, který uvedenou funkci vykonává. Pro potřeby tohoto kodexu se jako na zástupce koalice pohlíží dále přiměřeně na každého, jehož vystupování nebo jednání by mohlo být spojováno s koalicí.
 2. Zástupce koalice vykonává získaný mandát odpovědně a čestně, dodržuje zákony a ostatní právní předpisy ČR, a to nejen při kandidatuře nebo výkonu funkce jménem koalice, ale při jakémkoli působení ve veřejném prostoru.
 3. Zástupce koalice dbá na dodržování mravních principů a základních pravidel slušného chování, neboť svým vystupováním přispívá k zachování dobrého jména a důvěryhodnosti koalice. Zástupce koalice odmítá diskriminaci a vůči všem uplatňuje respekt a rovný přístup.
 4. Zástupce koalice se při výkonu funkce řídí veřejným zájmem a zdržuje se jakéhokoliv jednání, které by vedlo k upřednostnění osobního prospěchu, popř. prospěchu osob jemu blízkých.
 5. Zástupce koalice zachovává maximální míru otevřenosti při poskytování informací související s výkonem své funkce.
 6. Zástupce koalice odmítá korupci, klientelismus nebo nepotismus. Pokud se setká s náznaky těchto jednání, oznámí tuto skutečnost příslušným orgánům.
 7. Je-li proti zástupci koalice vedeno trestní stíhání, oznámí tuto skutečnost neprodleně vedení koalice.
 8. V případě podání obžaloby pro úmyslný trestný čin nebo nedbalostní čin spáchaný v souvislosti nebo při výkonu veřejné funkce zástupce koalice, je tento povinen neprodleně rezignovat na svůj mandát, který vykonává jako zástupce koalice.
 9. Dojde-li ze strany zástupce koalice k porušení tohoto morálního kodexu, projedná záležitost vedení koalice, které je oprávněno přijmout nápravné opatření. Dochází-li ze strany zástupce koalice k opakovanému porušování tohoto morálního kodexu, vyvodí vedení koalice po předchozím marném upozornění vůči tomuto zástupci důsledky, které povedou k odchodu takového zástupce z funkce nebo k ukončení jeho působení jako zástupce koalice.

Závěrečná ustanovení

Dodržování morálního kodexu zástupců koalice včetně uložených nápravných opatření bude kontrolovat a důsledky z jeho porušení vyvozovat vedení koalice, které je tvořeno předsedy a prvními místopředsedy místní organizace Brno-město obou zúčastněných politických stran koalice Lidovci a Starostové.

  X